Stor-københavn

 

København – Nordsjælland – Bornholm

 

 

Kommende aktiviteter:

Sjællandsstævne Håndværk og Design på Brøndbyvester Skole 7. og 8. oktober 2021

Programmet er klar midt i marts.

Kommende lokale kurser og aktiviteter:

 

25/9  Keramik i H/D

2/10  Samiske armbånd

2/10  Ordinær generalforsamling

8-9 /10  Sjællandsstævne i Brøndby

Se alle kurserne her – og tilmeld dig !

 

REKLAME

Fra bestyrelsen for Storkøbenhavn og Bornholm vil vi gerne reklamere for, hvor givende det er, at være med i vores bestyrelse. Vi er flere, der har siddet i bestyrelsen i mange år, og der er ønske om et generationsskifte på flere poster. De seneste år har der heldigvis været en stigende interesse for bestyrelsesarbejdet, og alle interesserede har været velkomne til vores møder.

Mangeårig formand Metha :

Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet umiddelbart efter, at jeg havde taget linjefaget på Sløjlærerskolen i Emdrup for mere end to årtier siden. På uddannelsen stiftede vi bekendtskab med mange teknikker og materialer, som jeg havde stor lyst til at lære mere om. Det har betydet rigtig meget for min sløjdundervisning, at jeg i kraft af kurserne i foreningen har fået den mulighed.

Som formand har jeg påtaget mig rollen som “kalenderheks” i forhold til aktiviteter i Hovedforeningen og vores lokale kurser og møder. Vi holder bestyrelsesmøder ca. 4 gange om året og en årlig generalforsamling. Vi mødes privat, og skiftes til at lægge hus til.

På møderne planlægger vi kursusaktiviteter for medlemmerne, og fordeler opgaverne imellem os, så der også sker noget imellem møderne. Vi deles om opgaverne med at stå for kontakt til undervisere, annoncering, tilmelding og eventuelle indkøb. Vi skiftes også til at deltage i møder i Hovedforeningen, som typisk er 2-3 gange årligt forskellige steder i landet.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem Shamirra:

Jeg startede i bestyrelsen for en del år siden, da jeg selv stadig var under uddannelse. Der er så mange spændende ting inden for vores fag, som der slet ikke er tid til på seminariet. Den primære grund til at jeg meldte mig til bestyrelsen var, at jeg gerne ville være med til at bestemme, hvilke kurser vi skulle have.

Kurserne er for mig en kærkommen vitaminindsprøjtning til min egen undervisning, men det er også vildt inspirerende at mødes med de andre bestyrelser og få et indblik i, hvordan vores fag håndteres i resten af landet.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem og “kassemester”Michael:

Som mangeårigt medlem af bestyrelsen og de fleste år som kasserer kan jeg kun sige gode ting om arbejdet. Hvis man godt vil have medindflydelse på de ting der sker i foreningen lokalt og på landsplan og har en interesse i at se udviklingsorienteret på faget, så er det her man skal melde sig på banen. Som kasserer er arbejdet med årene blevet mere og mere enkelt. Man skal have lidt styr på lokalforeningens økonomiske råderum, lave et årligt regnskab til revision – meget enkelt – og så kører det meste efterhånden over hovedforeningen. De sørger for aflønning af underviser m.m. med lokalforeningens midler. En gang om året skal der sendes et revideret regnskab til vores lokalt valgte revisor senest 14 dage før generalforsamlingen. Det fylder efterhånden kun en halv side i et Excel ark så det er bestemt overkommeligt. Håber det lyder interessant og overkommeligt.

 

Bestyrelsen


Formand

Metha Bertelsen, Holcks Plads 17, 2700 Brønshøj

29929034  methabertelsen@gmail.com

 

Kasserer

Michael lerche-thomsen, Kuhlausgade 13, 2100 København Ø

26701524  michaellth@me.com

 

Jon Gustafson, Dagmarsgade 4, 1.th. 2200 Kbh. N

27649702  hrjongustafson@gmail.com

 

Liza Pedersen, Alslevvej 24, 4653 Karise

51745616  liza@alslevvej.dk

 

Shamirra Aisinger, Godsbanegade 9 st.tv., 1722 Kbh V

30287868  tingfinder@hotmail.com

 

Tedde Gustavsen, Grundtvigsvej 3,2. th. 1864 Frederiksberg

28932664 Tofogtedde@hotmail.com


 

Velkommen til

Den faglige forening Håndværk og design – Bornholm (som er en del af lokalforeningen for Stor-København)

Kontaktperson på Bornholm er

Tonni Jørgensen, Storegade 19A, 3790 Hasle.

56964558,  tonni.joergensen1@skolekom.dk


 

Vedtægter for

Den faglige forening HÅNDVÆRK OG DESIGN

STORKØBENHAVN

l

Foreningens formål er gennem sit arbejde at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed.

2

Foreningen er en lokalkreds under Den faglige forening Håndværk og design, som er dannet efter en sammenlægning af Danmarks Sløjdlærerforening (DS) og Håndarbejdslærerforeningen. Lokalkredsen dækker Bornholm, Nordsjælland og Storkøbenhavn, og henvender sig til undervisere i sløjd, håndarbejde og håndværk og design. Foreningen er også åben for andre med interesse for faget.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Årsmødet for lokalkredse i Den faglige forening Håndværk og design. Refusion af lokalkontingent fastsættes ligeledes hvert år og tilgår lokalforeningen

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. mail og på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

4

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Revisor vælges hvert år.

5

Alle personvalg er skriftlige såfremt blot et medlem ønsker det.

6

Regnskabet følger perioden mellem generalforsamlingerne. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen

7

Kontingent ud over refusion fra Dff HD, fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

8

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

9

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de mødte medlemmers stemmer.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Storkøbenhavn 16/11 2016