Stor-københavn

 

København – Nordsjælland – Bornholm

Vi har den 26.11.22 afholdt generalforsamling. Det var desværre ikke det store tilløbsstykke! Vi var en meget lille sluttet kreds og vi har været nødsaget til at reducere vores bestyrelses medlemstal med 1, så vi nu tæller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi håber at det fremtidige arbejde vil blive bakket op af jer medlemmer i højere grad. Hold jer orienteret på foreningens facebook side, da det ikke er sikkert at vi når ud med kurser ol. i bladet. Som I kan læse længere nede er den nye konstituerede bestyrelse. Henvend jer til dem hvis I har noget på hjerte, gode ideer til kurser eller bare gode initiativer, der kan styrke den faglige forening og arbejdet for at fremme faget.

Husk det er os alle (medlemmer af foreningen), der bærer den. Det er IKKE meningen af vi (bestyrelsen) kun er kursusudbydere men at VI alle deltager aktivt på den ene eller anden måde så vores forening kan stå stærkt over for kommuner, forvaltninger o.lign. når vi vil fremme faget.

Bestyrelsen


Formand

Claus Eriksen

claus.eriksen50@gmail.com

Kasserer 

Veronique Beugras

monapayet@gmail.com

andre bestyrelsesmedlemmer

Rose Marie Petersen

rosempetersen@hotmail.com

Christel Bøeg

christel_boeg@hotmail.com

Trine Tvedsøe Ussing

Trineussing@hotmail.com

suppl.

Michael Lerche-Thomsen

michaellth@me.com

Samira Eisinger

tingfinder@hotmail.com

 


 

Velkommen til

Den faglige forening Håndværk og design – Bornholm (som er en del af lokalforeningen for Stor-København)

Kontaktperson på Bornholm er

Tonni Jørgensen, Storegade 19A, 3790 Hasle.

56964558,  tonni.joergensen1@skolekom.dk


 

Vedtægter for

Den faglige forening HÅNDVÆRK OG DESIGN

STORKØBENHAVN

l

Foreningens formål er gennem sit arbejde at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed.

2

Foreningen er en lokalkreds under Den faglige forening Håndværk og design, som er dannet efter en sammenlægning af Danmarks Sløjdlærerforening (DS) og Håndarbejdslærerforeningen. Lokalkredsen dækker Bornholm, Nordsjælland og Storkøbenhavn, og henvender sig til undervisere i sløjd, håndarbejde og håndværk og design. Foreningen er også åben for andre med interesse for faget.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Årsmødet for lokalkredse i Den faglige forening Håndværk og design. Refusion af lokalkontingent fastsættes ligeledes hvert år og tilgår lokalforeningen

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. mail og på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

4

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Revisor vælges hvert år.

5

Alle personvalg er skriftlige såfremt blot et medlem ønsker det.

6

Regnskabet følger perioden mellem generalforsamlingerne. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen

7

Kontingent ud over refusion fra Dff HD, fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

8

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

9

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de mødte medlemmers stemmer.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Storkøbenhavn 16/11 2016