Referat Generalforsamling 2022

Referat:

2022 GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til

Generalforsamling 2022
i Den faglige forening Håndværk og Design
Lørdag d. 21. maj kl. 10:30 i ”Den Gamle By”, Aarhus
“Herren velsigne os mestre og svende bevar vort lovpriste håndværk” Indgang klokken 10.00 ved Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
Lars Bjarne Andersen blev valgt.

2. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamling

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig indkaldt.
Forretningsordenen blev vedtaget.

3. Formandens beretning

Formand Irene Egeskov Andersen fremlagde sin mundtlige beretning. Følgende punkter blev nævnt i den mundtlige beretning.

Kurser- nationale og regionale
Udgivelser- blade
Hjemmesiden- dynamisk størrelse
Andre tiltag til faglig sparring- Facebook
Anden faglig sparring- f.eks sikkerheds udvalget, Lærfest i Bellacenteret Påvirkning af beslutningstagere- vi sidder med via DLF i arbejde med BUVM Praksisfaglighed- arbejdsfællesskab med bla. ministeriet og DLF Læreruddannelsen- via DLF at øge lektionsmængden på uddannelsen NST- Nordisk sløjd og tekstilforbund, samarbejde genetableret

Foreningens status- 1390 medlemmer
Kommende generalforsamling- bestyrelsen planlægger at udvide bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer.

Herefter var der mulighed for kommentarer og spørgsmål.

4. Regnskab

Kasserer Torben Grøn fremlagde foreningens regnskab og revisionserklæringen fra de interne revisorer og den uafhængige revisor. Se bilag fra revisorerne

Herefter var der spørgsmål og kommentarer.

5. Indkomne forslag

Se bilag til punkt 5.

Punktet blev læst op af dirigenten og herefter motiveret af forslagsstiller.

Herefter kommentarer og spørgsmål. Skriftlig afstemning.

Beslutning: 20 stemmeberettigede For: 11
Imod: 6
Blank: 3

Forslaget blev vedtaget.
6. Prioritering af indsatsområder

Formand Irene Egeskov Andersen redegjorde for status på indsatsområderne siden sidste generalforsamling.

1. Lokaler

  1. Medlemshvervning blandt studerende
  2. H&D 3. kl.
  3. Styrke det politiske arbejde.

Kommentarer til de enkelte punkter. Den kommende prioritering for indsatsområder bliver punkt 2 og 4 indtil næste generalforsamling.

Herefter kommentarer og spørgsmål.

7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb

Kasserer Torben Grøn fremlagde bestyrelsens anbefaling til fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb- se bilag til punkt 7.

Herefter kommentarer og spørgsmål.

Afstemning:
Det fremsatte forslag blev vedtaget.

8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser

Kasserer Torben Grøn fremlagde “Beslutning om fastsættelse af honorarer mv.- gældende for 2022”
Se bilag til punkt 8.

Herefter kommentarer og spørgsmål.

Ændringsforslag: at artikler i H&D bladet stiger. Det nuværende honorar kr. 350 pr. side til kr. 400 pr. side.

Afstemning:
Det fremlagte incl. ændring- vedtaget.

9. Kontingentfastsættelse

Kasserer Torben Grøn fremlagde fastsættelse af kontingent. Se bilag til punkt 9.

Herefter kommentarer og spørgsmål.

Ændring af punktet vedr. “Medlem Studerende…” bliver til “Medlem studerende i undervisningsfaget håndværk og design”: kr. 0,- i studietiden, momsfritaget.

Afstemning:
Ændring vedtaget- fastsættelse af kontingent vedtaget.

10. Budgetoversigt for indeværende år

Kasserer Torben Grøn fremlagde budgetforslaget for 2022. Se regnskabet med budget forslag.
Kommentarer og spørgsmål.
Afstemning:

Vedtaget. 11. Valg

• Karsten Bjerregaard (Genopstiller)- valgt • Torben Grøn (Genopstiller)- valgt
• Katrine Diduch (Opstiller)- valgt

Suppleanter

• Kristian Jørgensen (Genopstiller)- valgt som 1. suppleant • Birgit Pedersen (Genopstiller)- valgt som 2. suppleant

Revisorer:

Flemming Nielsen- valgt.
Revisor suppleant Pernille Rafn Pedersen- valgt

12. Evt.

Irene Egeskov Andersen
Sluttede af med at takke Tine Petersen for indsatsen i bestyrelsen, først som bestyrelsemedlem og senest som suppleant. Tine fortsætter i redaktionen. Irene takkede yderligere Lars Bjarne for indsatsen som dirigent.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referat:
Kristian M Jørgensen