Nordjylland

Den faglige forening HÅNDVÆRK & DESIGN  –  Nordjylland

Bestyrelsen

Formand: Jens Kristian Møldrup Jensen, Bolejevej 196, Lendum, 9870 Sindal, 60 21 97 52, ulvsig@hotmail.com

Næstformand: Nina Søborg Thomsen, Stendyssevej 57, 9850 Hirtshals, dragetegner@gmail.com

Kontakt til kasserer: Karsten Bjerregaard, Møldrupvej 53, 9510 Arden, kars0578@vhkskole.dk

Tina Pajkes,  Bjerggade 2, 9400 Nørresundby, 98115000/52174019, pajkes@mail1.stofanet.dk

Mathias Kusk Damgaard, Åkandevej 21, 9800 Hjørring, Math697h@Kmsuv.dk

Iben Konnerup, 9270 Klarup, iben1618@freskonet.dk

Suppleant: Vibeke Knøsgaard Jensen, Qungulec 6C, 3905 Nuusuaq, vibekeknos@gmail.com

__________________________________________________________

Vedtægter for Den faglige forening Håndværk & Design Nordjylland

§ 1 Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag gennem samarbejde med aktører på fagområdet og at virke for medlemmernes fælles interesser med kurser og andre tiltag til faglig sparring i lokalområdet.

§ 2 Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og Design, og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

§ 3 Foreningen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk & Design. Lokalforeningen Nordjylland dækker kommunerne:  Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt og Brønderslev.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen meddeler tid og sted i Håndværk og Design-bladet nr. 1. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

Dagsorden til ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent
2.                   Bestyrelsens beretning
3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.                   Indkomne forslag
5.                   Valg
6.                   Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt evt. en linjefagsrepræsentant fra hhv. UCN Aalborg og UCN Hjørring, der hver er valgt for 1 år. Valgperioden i bestyrelsen er 2 år, to medlemmer er på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år.   Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, sidstnævntes rolle kan overdrages for et år ad gangen til hovedforeningens kasserer. Der kan være sammenfald i rollerne. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. september 2017

 

Seneste generalforsamling – Generalforsamlingen 2022:

HOD Nordjylland generalforsamling 210422 referat

 

__________________________________________________________

 

Seneste Nyt:

 

17. november 2022 afholdte Den faglige forening Håndværk & Design Nordjylland et mini-kursus/inspirationsaften på Nr. Uttrup Skole. Temaet var: Idéer til jul. Der var 5 idéer medbragt – dekupørsavsengle med dåsevinger, Mosgummistempler lavet på Brother’s skæremaskine Scan’N’Cut, snittet nisser af forskellige slags, juletræer og stjerner lavet af spåner.

Ca. 15-16 medlemmer (eller kommende medlemmer) var tilmeldt – og sammen med 5 fra bestyrelsen havde vi en hyggelig aften med faglig samvær, snak og idéudveksling – og så lidt pizzaer…

__________________________________________________________