Midt-vestjylland

Den faglige forening HÅNDVÆRK & DESIGN

MIDT-VESTJYLLAND

 

Program for foråret 2020

Indkaldelse til generalforsamling 27.01-2020 kl. 18.45 i Den faglige forening Håndværk og Design Midt-Vest.

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 27.01.20 klokken 18.45 på Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg, hvor der vil blive serveret en sandwich.

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi

Workshop broderi – frie sting fra 17.30-21.30. Prisen for workshoppen er 75 kr. inkl. forplejning og materialer til en Clutch. Tilmelding  til birg4556@hkcloud.dk

 Om selve generalforsamlingen:

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling for Den Faglige forening Håndværk og Design Midt-Vest:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab- fra hovedkasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændringer af §6 ”bestyrelsen består af syv medlemmer” ændres til ”bestyrelsen består af fem medlemmer”
 6. Valg
 7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, fremsendes skriftligt til formanden Charlotte Zacho på charlotte@uhrefriskole.dk senest 3 uger før generalforsamlingen. Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal.

Fra den nuværende bestyrelse er følgende på valg:

 • Charlotte Zacho, Uhre Friskole Ikast/Brande,  (genopstiller)
 • Tine Friis Petersen, Alkjærskolen Ringkøbing-Skjern,  (genopstiller)
 • Birgit Pedersen,  Sønderlandsskolen Holstebro, (genopstiller)

Tilmelding her

Eller til Charlotte Zacho charlotte@uhrefriskole.dk  Tlf.: 28584301

Med venlig hilsen

Charlotte Zacho

Formand for lokalforeningen for Håndværk og Design Midt/Vest

Filtekursus med Mette Østman På Alkjærskolen, Ringkøbing

22. februar 2020

Deltagere max: 12

Kursuspris for medlemmer 600 kr. For ikke medlemmer 800 kr.

FILT DIG KLOG – TASKER OG ANDRE BEHOLDERE

 1. Februar 2020. Kl. 9 – 16.
  Alkjærskolen, Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing.
  Antal deltagere: max 12
  Materialeudgifter: ca. 100 kr. pr. deltage

Filtning med uld, vand og sæbe er et håndværk, som på bedste vis understøtter ideen i håndværk og design. Fra ide til produkt i en sammenhængende proces, hvor der er rig mulighed for at virkeliggøre ideer og sætte præg på produktet.

Tasker og andet, der kan indeholde noget, er anvendelige for de fleste –  det er i sig selv motiverende.

På kurset skal I lære grundprincipperne i at filte hule former. Det kan blive til tasker, computerhylstre og meget andet. Vi tager udgangspunkt i en ide og følger den på vej med farvevalg, materialeberegning, proces og formgivning. Jeres filteerfaring vil være udgangspunktet i designprocessen, så alle kan være med, og alle kan lære noget.

Underviser er Mette Østman, der sammen med Ulla Lindholm udgav bogen ’Filt dig Klog’ i 2018. Uddannet socialpædagog. Driver nu Filtværket i Odense, en social virksomhed med produktion og undervisning, samt stor nysgerrighed på de mange muligheder, som uld og filtning rummer.

Tilmelding her  senest d. 14. 2. 2020

Eller til Birgit Pedersen  mail birg4556@hkcloud.dk

Hvad er Håndværk&Design foreningen?

Det er en forening for alle med interesse i grundskolefaget Håndværk og Design. De fleste medlemmer er lærere, men det er en forening for alleinteresserede.

Hvorfor være medlem?

Jo flere vi er til at stå sammen, jo mere kan vi få gennemført. Både overfor politikere, men også befolkningens interesse for håndværksfag og den danske tradition for spændende design. Men det er også altid dejligt at møde andre med samme interesse, få inspiration og være med på forskellige kurser. Som medlem kan DU få indflydelse på hvilke kurser der afholdes i dit distrikt.

Håndværk&Design foreningen for Midt og Vestjylland

Vi dækker et stort område. Dette afspejler sig også i bestyrelsen, hvor man møder Charlotte fra Ikast-Brande, Tine fra Ringkøbing-Skjern, Monica fra Lemvig, Birgit og Mona fra Holstebro. Bestyrelsen kører på frivillige kræfter, så har du lyst til at hjælpe med lokaler til et arrangement, være kursusholder, har en god ide til kursus eller arrangement, vil gerne i bestyrelsen eller andet, så sig endelig til. Bestyrelsen har bl.a. et stort ønske om at gøre foreningen synlig i hele distriktet, og give flere lærere sparringspartnere, da mange skoler kun har ganske få håndværk og designlærere.

 

Bestyrelsen: Ny bestyrelse 2019

Formand: Charlotte Kathrine Zacho, charlotte@uhrefriskole.dk, tlf. 28 58 43 01

Næstformand: Trine Friis Petersen

Monica Rebbe Christensen

Birgit Pedersen

Mona Boel Wøbbe

Kasserer: Henning Birk Andersen (Hovedforeningen)


 

Vedtægter 2017

Den faglige forening Håndværk & Design – MidtVestjylland

 

§ 1

Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag gennem samarbejde med aktører på fagområdet og at virke for medlemmernes fælles interesser med kurser og andre tiltag til faglig sparring i lokalområdet.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og Design, og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

§ 3

Foreningen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk & Design. Lokalforeningen MidtVestjylland dækker kommunerne:  Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Bestyrelsen meddeler tid og sted i november måned. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. december. Endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

Dagsordener til ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Valg

6.                   Eventuelt

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år, fire er på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, aktivitetskoordinator, sekretær og kasserer, sidstnævntes rolle kan overdrages for et år ad gangen til hovedforeningens kasserer. Der kan være sammenfald i rollerne. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

§ 7

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet.