Midt-vestjylland

Den faglige forening HÅNDVÆRK & DESIGN

MIDT-VESTJYLLAND

Hvad er Håndværk&Design foreningen?

Det er en forening for alle med interesse i grundskolefaget Håndværk og Design. De fleste medlemmer er lærere, men det er en forening for alle interesserede.

Hvorfor være medlem?

Jo flere vi er til at stå sammen, jo mere kan vi få gennemført. Både overfor politikere, men også befolkningens interesse for håndværksfag og den danske tradition for spændende design. Men det er også altid dejligt at møde andre med samme interesse, få inspiration og være med på forskellige kurser. Som medlem kan DU få indflydelse på hvilke kurser der afholdes i dit distrikt.

Håndværk&Design foreningen for Midt og Vestjylland

Vi dækker et stort område. Dette afspejler sig også i bestyrelsen, hvor man møder Charlotte fra Ikast-Brande, Tine fra Ringkøbing-Skjern, Monica fra Lemvig, Birgit og Mona fra Holstebro. Bestyrelsen kører på frivillige kræfter, så har du lyst til at hjælpe med lokaler til et arrangement, være kursusholder, har en god ide til kursus eller arrangement, vil gerne i bestyrelsen eller andet, så sig endelig til. Bestyrelsen har bl.a. et stort ønske om at gøre foreningen synlig i hele distriktet, og give flere lærere sparringspartnere, da mange skoler kun har ganske få håndværk og designlærere.

 

Bestyrelsen: Ny bestyrelse 2020

Formand: Trine Friis Petersen, tinefp@gmail.com

Næstformand: Ulla Dokkedahl, ulla1314@lemvigskoler.dk

Kursus ansvarlig: Birgit Pedersen, birg4556@hkcloud.dk

PR: Mona Boel Wøbbe, mboel@hotmail.dk

Kasserer: Ulla Dokkedahl, ulla1314@lemvigskoler.dk

Suppleant: Monica Rebbe Christensen, moni1278@lemvigskoler.dk


 

Vedtægter 2017

Den faglige forening Håndværk & Design – MidtVestjylland

 

§ 1

Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag gennem samarbejde med aktører på fagområdet og at virke for medlemmernes fælles interesser med kurser og andre tiltag til faglig sparring i lokalområdet.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og Design, og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

§ 3

Foreningen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk & Design. Lokalforeningen MidtVestjylland dækker kommunerne:  Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Bestyrelsen meddeler tid og sted i november måned. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. december. Endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

Dagsordener til ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Valg

6.                   Eventuelt

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år, fire er på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, aktivitetskoordinator, sekretær og kasserer, sidstnævntes rolle kan overdrages for et år ad gangen til hovedforeningens kasserer. Der kan være sammenfald i rollerne. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

§ 7

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet.