Nødundervisning

Regler og risiko ved praktisk hjemmeundervisning

Hvad må man sætte eleverne til at arbejde med derhjemme i Håndværk og design?

  • Må eleverne bruge værktøj ?
  • Skal bestemmelserne i “Når klokken ringer” overholdes i hjemmet?
  • Materialer – hvor kommer de fra?
  • Hvem har ansvaret hvis noget går galt i hjemmet i forbindelse med nødundervisning

Disse spørgsmål, og en lang række andre, er naturlige at stille sig i H&D-teamet og i skoleledelsen.

Foreningen søger sammen med Danmarks Lærerforening, Folkeskolen.dk samt de øvrige fag der har lignende udfordringer, at finde svar. Folkeskolen.dk har bidraget med disse gode artikler.

Ministeriet: Kun materialer som farveblyanter og mel kan forventes hjemme
Ministeriet: Lærerne har ikke samme tilsynsforpligtelse i fjernundervisning

Her er nyeste meddelelser fra ministeriet og foreningens vurdering af problemstillingen:

BUVM skriver følgende om tilsynsforpligtelsen i forhold til fjernundervisning:

”Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.”

Foreningen vurderer på baggrund af ovenstående:

Som det fremgår af BUVM’s hjemmeside, så har vi som lærer ikke den samme tilsynspligt i hjemmet.

Om det er familiens private indbo- og ulykkesforsikring der dækker eleven og hjemmet ved uheld eller ulykke – afhænger af, om der er tale om et hændeligt uheld, eller om læreren kan gøres ansvarlig for skaden.

Derfor er det vigtigt, at vi som lærere fortsat under fjernundervisningen instruerer og informerer eleverne og hjemmet ordentligt og gennemtænkt i forbindelse med undervisningen, for der kan være tilfælde, hvor skolen eller læreren kan blive erstatningsansvarlig og kan blive draget til ansvar for en eventuel skade. For eksempel hvis skolen eller læreren har givet en mangelfuld eller skadelig instruks, så eleven kommer til skade eller hjemmet bliver beskadiget. Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag. Der meldes dog klart ud, at materialer/redskaber til undervisningen – ud over hvad der forventes at være i en husholdning – skal stilles til rådighed af skolen.

I forhold til at stille praktiske opgaver i H&D-faget, bør man ikke gå videre med det førend følgende er tjekket:

  • Har jeg overskud og overblik til at være praktisk-virtuel med netop mine elever i deres hjem?
  • Findes der lokale regler og anvisninger at følge, og har jeg min ledelses accept?
  • Hvordan kan opgaven tilpasses hjemmeudførsel og elevens alder, så beskrivelsen og metodikken mindsker risici for personskade og overlast af hjemmet?
  • Hvordan kan man bedst sikre sig, at eleverne i den planlagte hjemmeundervisning ikke anvender redskaber og materialer, som normalt ikke må bruges i H&D-lokalet – jævnfør ” Når klokken ringer”?
  • Hvordan informeres forældrene rettidigt og fyldestgørende om undervisningens forløb, frivillighed, forsikringsforhold, accept af ansvar, tilstedeværelse og tilsyn under opgaveløsningen samt, at det er deres ret, at sige nej til ansvaret og/eller udførslen i hjemmet?
  • Hvordan kan der foregå meningsfuld, differentieret undervisning for de elever, der ikke har mulighed for at deltage praktisk i primæropgaven?

Men når det er gjort, så er det faktisk fantastisk at undervise praktisk online til stor glæde for alle parter!

 

Her bringer vi inspiration til dig der skal undervise i håndværk og design som nødundervisning eller fjernundervisning on-line.
Flere af forløbene har gennemarbejdede baggrundsbeskrivelser og instruktionsforløb. Lad dig inspirere !!

 

3 tilgængelige ideer stillet til rådighed af og fra Britta Thorlanns bog ”Recykling” forlaget Meloni
Recykling uddrag

Hvis bogen ikke allerede står på faghylden, så kan den fås her: http://www.meloni.dk/varekort.php?id=329 Bogens resterende mange opgaver er også gode, evt. også til vikarbrug – når tiden bliver normal igen


 

Bundet løb

Bundet løb

Et startforløb til 4. kl. målet med forløbet var at lære eleverne at binde råbåndsknob. Derudover ville vi arbejde med læringsmakker, idet der flere gange i processen blev behov for at hjælpe hinanden. Lige holde med, vejlede m.h.t. råbåndsknobet m.m. Bunden består af to stykker bølgepap, som ligger vinkelret. Herved bliver bundet stabil, når den … Læs resten af


Håndværk og design – inspiration fra PileByggerne.