Forretningsorden til generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Forretningsorden til generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

1: Mødet åbnes af formanden, der leder valget af sekretær og dirigent.

Den valgte sekretær optager referat fra mødet og fører beslutningerne til protokol. Der udpeges 3 stemmetællere blandt mødets deltagere.

2: Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

3: Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.

4: Talere får ordet i indtegnet rækkefølge, dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.

5: Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.

6: Forslag/ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag/ændringsforslag sættes til afstemning.

7: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer dog med 2/3 af de fremmødte stemmer. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis en deltager forlanger det.

8:           1: Valg til bestyrelsen

              2: Valg af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen

              3: Valg af kritiske revisorer og revisorsupleant

Såfremt der til en valghandling er opstillet flere kandidater end der skal vælges, afvikles skriftlig afstemning efter følgende orden.

              Hver valghandling ordnes sådan:

  1. Kandidatforslagene præsenteres og noteres.
  2. Afstemningen afvikles i én runde.
  3. Der kan højest skrives det antal kandidater på stemmesedlen, som der skal vælges.
  4. Intet navn må optræde flere gange på samme stemmeseddel.
  5. Kandidater med flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.