Prøver i valgfag er aflyst til sommer !

Standpunktskarakteren ophøjes 

Formand for Den Faglige Forening Håndværk og Design Irene Egeskov Andersen er godt tilfreds med aflysningen.

“Eleverne ville blive ladt i stikken, hvis man sendte dem til prøve til sommer, når de har fået så lidt erfaring i værkstedet. Så når omstændighederne er som de er, så synes jeg, at det er den helt rigtige beslutning”.

I stedet for afgangsprøven vil standpunktskarakteren i håndværk og design blive ophøjet til prøvekarakter, og det har stor betydning for Irene Egeskov Andersens tilfredshed med beslutningen.

“Det sender et kraftigt signal om, at det er et vigtigt fag, og det betyder også, at eleverne beholder motivationen helt frem til sommer”.


Fra uvm.dk:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener

Fra folkeskolen.dk

https://www.folkeskolen.dk/1864848/valgfagsproever-aflyst-det-giver-ro-i-sindet

https://www.folkeskolen.dk/1864840/endelig-afklaring-faerre-afgangsproever-til-sommer

Men husk nu: Udmeldinger i pressen om politiske aftaler er ikke det samme som at lovgivningen er på plads og at ministeriet har udsendt bekendtgørelse ! Ændringer kan stadig forekomme. Det fremgår, at man forventer, at lovgivningsarbejdet kan være tilendebragt ca. 1. marts.


Håndtering af prøver på grundskoleområdet

(uddrag)
Prøver der afholdes
1. Følgende fire prøver afholdes i 9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik
(skriftlig)
2. Følgende fire prøver afholdes i 10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og
skriftlig)
Prøver der aflyses
3. Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt under nr. 1 og 2, aflyses, herunder den
praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Ved de aflyste prøver
får eleverne ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Udtrækket fastholdes, så elever får
ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.
4. Frivillige prøver i 8. klasse og 9. klasse aflyses


 — HBA —

Faglig forening: Aflys sommerprøven i håndværk og design

Af: Pernille Aisinger

Den generelle udmelding fra Danmarks Lærerforening til undervisningsministeren er, at prøverne til sommer bør gennemføres. Men ikke i de praktisk-musiske fag. Den faglige forening Håndværk og Design er klar i mælet: Aflys prøven i år.

Foto: Hanne Hellisen

Danmarks Lærerforening har spurgt samtlige kredse og faglige foreninger, inden de er kommet med en række anbefalinger til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om sommerens prøver.

Jeg vil stadig opfordre ministeren til at få aflyst sommerprøven, så den resterende tid, der må være på valgholdet, kan bruges til fordybelse i undervisning og ikke til frustrationer for elever og underviser indtil en prøveudmelding fra Børne- og Undervisningsministeren kommer”, lyder det fra formand Irene Egeskov Andersen.I den Faglige Forening Håndværk og Design mener man ikke, at det vil gavne hverken eleverne eller faget at afholde en prøve, når så meget undervisning har været aflyst og det har været så svært at gennemføre undervisningen online. Eleverne har ikke kunne tilegne sig de håndværksmæssige færdigheder, de har brug, fordi de kun har haft meget lidt tid i værkstederne.”

Læs hele artiklen på FOLKESKOLEN.DK  (21. januar)

DLF om sommerens eksamen: Lad standpunktskaraktererne være afgørende

Vores vigtigste opgave er at få de unge godt videre. Derfor bør det i år være elevernes standpunktskarakterer, der afgør deres videre færd i uddannelsessystemet og ikke prøverne, lyder Danmarks Lærerforenings opfordring til ministeriet.

Det er en kerneopgave at få eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet, og det bør en politisk udmelding om sommerens afgangseksamen afspejle.

Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, der har overbragt foreningens anbefalinger om prøvernes skæbne til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Se hele artiklen på FOLKESKOLEN.DK

 

Skoleledere: Disse eksaminer må droppes

Skolelederne tænker på at aflyse eksaminer i en lang række forskellige fag.

Pilen peger især på fag, hvor det er svært at lave undervisning for eleverne hjemme. Det gælder for eksempel for fysik, kemi og idræt. Men også alt fra historie til samfundsfag og tysk er i spil. Mest lune er skolelederne dog på at droppe de fag, som 8. klasserne har haft som valgfag gennem to år. Det drejer sig om håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Det giver god mening at sløjfe eksamener i for eksempel håndværk og design, mener Irene Egeskov Andersen, der er formand for lærere, der underviser i faget.

– Med den mangel, der har været i undervisningen, er det ikke rimeligt overfor elever eller for faget at gennemføre eksamen. Eleverne har mistet for mange timer. De er slet ikke rustet til eksamen, siger hun og peger på, at det svært at undervise i at bruge symaskiner, save og mærke materialer i hænderne, når undervisningen foregår hjemme bag en skærm.

 

Mens vi venter

Vi venter på, at situationen omkring coronaen igen gør det muligt at møde vore elever til fysisk undervisning.

Vi venter på, at ministeren for vores område beslutter sig til, hvad der skal ske med valgfagsprøven for 8. kl. til sommer.

Nu hvor skoler over hele landet igen er lukket ned, mister valgfagseleverne endnu mere undervisning i deres værksted. Det betyder, at valgfagseleverne i 8. kl. slet ikke kan nå at blive prøveklar.

Mens vi venter, bør vi alligevel tænke i at forberede eleverne så godt som muligt. Her tænker jeg ikke på løsrevne designopgaver, der ikke skal udføres håndværksmæssigt. Jeg tænker på hvordan undervisningen efter nedlukningen kan se ud.

Læs videre her

 

Svar fra børne- og undervisningsministeren

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21.

Bekendtgørelsen indeholder en løsning svarende til den, der også er valgt for gymnasiale prøver, hvor den enkelte skoleleder får kompetence til lokalt at aflyse prøver i prøveterminen december-januar, hvis det er nødvendigt. Bekendtgørelsen indeholder ingen afklaring vedr. prøveterminen juni 2021 som vi havde opfordret til.

Vi bringer bekendtgørelsen her snarest muligt.

–HBA–

Hvornår er det rigtige tidspunkt?

 

Alt står i skyggen af covid-19. Hele årgange sendes hjem til fjernundervisning. Enkeltelever skal i karantæne enten fordi de er smittede eller har været i kontakt med en smittet. I takt med at smittetallene bliver ved med at stige, vil dette ramme flere og flere. I foråret var det os alle. Efter sommerferien blev det først i Århus-området og nu senest store dele af Nordjylland.

Efterhånden har eleverne et så stort undervisningsefterslæb, at de ikke kan nå at blive klædt bare nogenlunde på til prøven i valgfagene i indeværende 8. kl. Der er hold, som vil have mistet op imod 25 % af den planlagte undervisning.

At der kom en prøve i håndværk og designvalgfaget blev hilst velkommen af Den faglige forening Håndværk og Design. Ligeledes at prøveformen er blevet som den er beskrevet i prøvevejledningen.

Tilbage til spørgsmålet om hvornår er det rigtige tidspunkt? Det rigtige tidspunkt til at afgøre om eleverne har haft mulighed for at opnå fornødne kompetencer indenfor valgfaget til at kunne gå til prøve? Ifølge indlæg på folkeskolen.dk af 26. oktober 2020 er vores minister citeret for at: ” Beslutninger om valgfagsprøverne skal tages på det rigtige tidspunkt”. Svaret blæser i vinden.
Den faglige forening Håndværk og Design mener at det er NU, og anbefaler en aflysning af både vinter- og sommerprøver landet over. Giv eleverne en standpunktskarakter.

Læs hele artiklen ………

Hvornår er det rigtige tidspunkt – Hent som PDF

Irene Egeskov Andersen

Formand

 

Kære kolleger – ro på

Bed om erstatningstimer og gør valgfagsprøven simpel

Vi står i år med elever i 8. kl. som efter reglerne skal til prøve i deres valgfag i dette skoleår.

Det er første gang prøven skal afholdes. Vi har været udsat for benspænd undervejs, i form af nedlukning af skolerne og nødundervisning. Hvor mange timer det har kostet i værkstederne er forskelligt rundt om i landet alt efter hvordan reglerne for nødundervisning er tolket og hvordan skolerne organiserede nødundervisningen, da de store elever kom tilbage i skolen sidst i april.

I 8. kl. er der placeret én prøve, som skal indføres på elevernes afgangsbevis. Nemlig valgfagsprøven. Alle andre fag, der skal bedømmes og påføres afgangsbeviset finder sted i 9. kl.

Der skal i dette lys kraftigt opfordres til, at valgfagslærerne går til skolelederen og argumenterer for en vis mængde erstatningstimer. Disse kan f. eks. lægges som fagdage, temadage og hvad der ellers er tradition for på skolerne. Ved at vælge denne løsning, giver vi eleverne mulighed for at få indhentet nogle værkstedstimer samtidig med, at sammenhængende lektioner på en fagdag giver mulighed for mere fordybelse i designprocessen. Det kan på denne måde være en forøvelse til selve prøveforløbet.

Vi skal påpege, at det altid er lederens ansvar, at eleverne får tilbudt de lektioner, de skal have.

Vi står alle i den samme situation til prøven, både lærere og censorer. Og vi har alle det samme ønske om, at eleverne får så god og fair en prøve som muligt indenfor de rammer der er. For at hjælpe og støtte hinanden bedst muligt, så beskriv meget grundigt og tydeligt den undervisning, som eleverne har fået. Derved får censor et bedre indblik i hvad eleverne har vært igennem. Det vil ligeledes være en god idé, at supplere den skrevne fagopgivelse med en uddybende samtale forud for prøvedagen med det formål at afklare og forventningsafstemme. På denne måde tager vi bedst hånd om eleverne.

Fælles Mål indeholder de kompetenceområder og kompetencemål, som eleverne skal prøves i. Fælles Mål angiver hvilke færdigheds- og vidensområder, der skal indgå i undervisningen. Hverken Fælles Mål, læseplanen eller undervisningsvejledningen til valgfaget håndværk og design indeholder krav til konkrete teknikker, maskiner, materialer, designmodeller m.m., som der skal undervises i. Til fagbeskrivelsen, som læreren udarbejder forud for prøven, skal der således præcist beskrives hvad undervisningen har indeholdt. Det vil også være en god idé at medsende de oplæg til designforløb, som har været en del af undervisningen.

Til prøven skal underviser formulere et prøveoplæg. Gør også dette simpelt. Vælg et tema for prøveoplægget, som kan relateres til de designforløb, der indgik i undervisningen. Derved kan eleverne læne sig op af noget de kender, uden at de på nogen måde laver en gentagelse af en designproces fra et tidligere forløb. F. eks.: Et designforløb i undervisningen har haft overskriften: ”Håndværk og design på køkkentjans”. Et tema til et prøveoplæg, hvor eleverne kan trække på deres erfaringer fra det tidligere forløb kan så handle om, at tante og onkel har fået sommerhus. Du er inviteret på ferie nogle dage og vil give en gave, de kan bruge i sommerhuset. Opfordr også eleverne til at lave deres prøveprodukt med teknikker, de føler sig sikre i. Det er aldrig i prøvesituationen, at de skal lære nye detaljer.

Da det er første gang vi skal afholde valgfagsprøver efter 8. kl., skal vi gennemføre prøverne. En afvigelse fra prøvekravene her det første år vil blive en glidebane. Vi har en interesse i at holde fast i den signalværdi, der ligger i at faget er et prøvefag. At det er et fag, der skal tages lige så seriøst som de øvrige prøvefag og at det vægter på lige fod med disse. Vi har netop praktiske fag i skolen, fordi de bidrager til elevernes alsidige udvikling og giver dem en bred vifte af kompetencer og handlemuligheder

I den faglige forening Håndværk og Design arbejder vi i øjeblikket på højtryk for at tilbyde et dagskursus i netop valgfagsprøven. En dag, hvor vi går i dybden med prøveoplæg m.m. Følg med på foreningens hjemmeside under kursustilbud: www.håndværkogdesign.dk

Så gør det så simpelt som muligt indenfor Fælles Mål for elevernes skyld og gå til skolelederen med et forslag til hvordan erstatningslektioner kan skaffes.

1/9 2020, Irene Egeskov Andersen

Info fra UVM :

 

Fagbladet Håndværk&Design 2019-2 

Som udkom juni 2019, har valgfaget som tema og indeholder håndsrækninger til hvordan man kan gribe valgfaget an i praksis.

Der er planlagt yderligere temahæfter om det nye valgfag i efteråret 2019 og foråret 2020.

 1. Temahæfte Valgfag 1 – Udkom juni 2019
 2. Temahæfte Valgfag 2 – Udkom september 2019
 3. Forslag til progression i håndværk og design (materialer, teknikker og design)  jan. 2020
 4. Temahæfte Valgfag 3 – Udkom marts 2020
 5. Temahæfte Valgfag 4 – Udkom juni 2020
 6. Temahæfte Valgfag 5 – Udkom september 2020

Vær med fra start ! bestil abonnement eller medlemsskab af vores forening og få alle temahæfterne i velkomstpakken.

4 tanker om “Det nye valgfag

 1. Tak for hjælpsom forside. Jeg vil gøre noget for at skolen bliver medlem.
  En elev spurgte mig mht prøven… om de kun måtte bruge de materialer der i faglokalet… eller om man må skaffe materialer separat. Ved I noget om det.

  1. Ifølge prøvevejledningen til håndværk og design vælger eleverne materialer blandt værkstedernes materialer. De medbringer ikke noget selv.

   Fra prøvevejledningen side 16:
   “Produkt og materialer
   Til prøven fremstiller eleverne et anvendeligt produkt i forholdet 1:1. Det er således ikke tilstrækkeligt, at eleverne har udviklet en mock-up eller prototype med tilhørende eksempler på fx teknikker og materialer.
   Et produkt forstås derfor som en håndværksmæssigt forarbejdet fysisk genstand med en brugsfunktion, fremstillet i enten bløde eller hårde materialer, som fx træ, tekstil eller metal, eller en
   kombination af disse. Produktet må gerne fremstilles i andre materialer end de nævnte, fx beton,
   ler, plexiglas, osv. Det afhænger af den lokale kontekst og de materialer, der er til rådighed på skolen ved prøveforløbet.
   Eleven må ikke medbringe egne materialer til prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at der
   ved prøveafholdelsen er materialer til rådighed, så det er muligt for alle elever at løse opgaven tilfredsstillende.”

   Konklusionen må være, at underviser sørger for godt fyldte depoter forud for prøven.
   Irene Egeskov Andersen
   Formand.

 2. Er det korrekt at eleverne ikke må anvende en laserskærer til afgangsprøven som en del af deres produkt ?

  1. Hej Rasmus Poulsen
   Det er et væsentligt spørgsmål du stiller. Det kan ikke besvares med et klart ja eller nej.
   Det er vigtigt til prøven, at eleven viser hvordan håndværket mestres. At der til de fire timer, hvor censor er til stede, bliver lavet forskellige delelementer af produktrealiseringen. Som du selv er inde på; hvorvidt lasesrskæreren må være en del af produktet. Jeg vil som censor være bekymret, hvis den indtager alt for stor en del af tiden under selve prøven. Så kan jeg ikke nå at se hvad eleven ellers har af håndvækskunnen. Laserskæreren er for mig et redskab/værktøj på linje med alle de øvrige. Og jo flere af disse eleven behersker, jo bedre.
   For at få flere vinkler på spørgsmålet, sender jeg det videre til læringskonsulenten for håndværk og design.

   Irene Egeskov Andersen
   Formand