Svar fra børne- og undervisningsministeren

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21.

Bekendtgørelsen indeholder en løsning svarende til den, der også er valgt for gymnasiale prøver, hvor den enkelte skoleleder får kompetence til lokalt at aflyse prøver i prøveterminen december-januar, hvis det er nødvendigt. Bekendtgørelsen indeholder ingen afklaring vedr. prøveterminen juni 2021 som vi havde opfordret til.

Vi bringer bekendtgørelsen her snarest muligt.

–HBA–

 


Hvornår er det rigtige tidspunkt?

 

Alt står i skyggen af covid-19. Hele årgange sendes hjem til fjernundervisning. Enkeltelever skal i karantæne enten fordi de er smittede eller har været i kontakt med en smittet. I takt med at smittetallene bliver ved med at stige, vil dette ramme flere og flere. I foråret var det os alle. Efter sommerferien blev det først i Århus-området og nu senest store dele af Nordjylland.

Efterhånden har eleverne et så stort undervisningsefterslæb, at de ikke kan nå at blive klædt bare nogenlunde på til prøven i valgfagene i indeværende 8. kl. Der er hold, som vil have mistet op imod 25 % af den planlagte undervisning. Tallet er fremkommet således: Udgangspunktet er to års undervisning i valgfaget svarende til 2 gange 40 uger.  Nedlukning af Danmark12. marts 2020. Mange skoler meldte ud, der ikke skulle nødundervises i de praktiske fag, herunder valgfag. Dette fortsatte, da valgholdseleverne kom tilbage i skolen kort før sommerferien. I alt 14 uger planlagt undervisning mistet. Hertil kommer, for nogle egne, en nedlukning i dette skoleår. Senest er der i store dele af Nordjylland meldt ud med en foreløbig nedlukning på fire uger. Det bliver for disse elever til 18 ugers mistet undervisning. 23 % alene til covid-19. Nogle steder er undervisningen organiset anderledes, så tabet er væsentligt større, eller skoleledelser har opgivet at kompensere eleverne for de tabte lektioner i håndværk og design. Og så er der ikke indregnet afbrydelser som f. eks. lejrskoler og arrangementer, der falder på håndværk og designundervisningsgange.

I løbet af et toårigt fagforløb vil der altid være lidt aflysninger, men slet ikke i denne målestok. Der er derfor behov for en konkret vurdering af hvornår et hold af valgfagselever har modtaget undervisning nok til de er klar til prøven og hvornår de er blevet hindrede i at opnå tilstrækkelig viden og erfaring til at det kan forsvares med en prøve.

Vi skal huske, at vi taler om et praktisk fag, hvor adgangen til et værksteder er afgørende for at eleverne opnår den erfaring med håndværk, materialer og arbejdsprocesser, som er beskrevet i fagets kompetencemål og -områder.

At der kom en prøve i håndværk og designvalgfaget blev hilst velkommen af Den faglige forening Håndværk og Design. Ligeledes at prøveformen er blevet som den er beskrevet i prøvevejledningen. Med en prøve i et fag følger også standspunktkarakterer og dermed en ligestilling med skolens øvrige fag. Et signal om, at elever skal opnå kompetencer indenfor boglige og naturfaglige fag såvel som indenfor praktisk-musiske fag. En anerkendelse af at forskellige påvirkninger danner det hele menneske.

Tilbage til spørgsmålet om hvornår er det rigtige tidspunkt? Det rigtige tidspunkt til at afgøre om eleverne har haft mulighed for at opnå fornødne kompetencer indenfor valgfaget til at kunne gå til prøve? Ifølge indlæg på folkeskolen.dk af 26. oktober 2020 er vores minister citeret for at: ” Beslutninger om valgfagsprøverne skal tages på det rigtige tidspunkt”. Svaret blæser i vinden.
Den faglige forening Håndværk og Design mener at det er NU, og anbefaler en aflysning af både vinter- og sommerprøver landet over. Giv eleverne en standpunktskarakter.

Hvis afgørelsen alene lægges ud til skolelederne, må det absolut ikke blive en smart måde at spare nogle lærertimer m.m. Afholdelse af prøver koster på vikarkontoen til de lærere, der afholder prøve eller er censorer, ligesom prøver i praktiske fag også indebærer materialeudgifter. Der må kunne anlægges en form for objektiv vurdering af hvor meget undervisning eleverne skal have modtaget. Alene en aflysning på 10% er for meget.

Det vil være glædeligt om prøver i håndværk og design alligevel vil kunne gennemføres visse steder, således der kan opsamles erfaringer til gavn for valgfagets udvikling fremadrettet. Hvorvidt det bliver realistisk i denne uforudsigelige verden med nye covid-19 tiltag og restriktioner næsten hver uge, er uvist.

 

Irene Egeskov Andersen

Formand

Hvornår er det rigtige tidspunkt – Hent som PDF

 

 

Kære kolleger – ro på

Bed om erstatningstimer og gør valgfagsprøven simpel

Vi står i år med elever i 8. kl. som efter reglerne skal til prøve i deres valgfag i dette skoleår.

Det er første gang prøven skal afholdes. Vi har været udsat for benspænd undervejs, i form af nedlukning af skolerne og nødundervisning. Hvor mange timer det har kostet i værkstederne er forskelligt rundt om i landet alt efter hvordan reglerne for nødundervisning er tolket og hvordan skolerne organiserede nødundervisningen, da de store elever kom tilbage i skolen sidst i april.

Læs hele artiklen her  >>

 

Juni 2020 : Faghæfte 2019 er nu udkommet i 2. udgave og er tilgængelig på EMU


   Håndværk og design i en aflysningstid

Verden er af lave. Meget er ikke som det ’plejer’. Så hvad gør man så?

I Den faglige forening Håndværk og Design mærker vi også at ’plejer’ er sat ud af kraft.

Vi ’plejer’ at holde konference i april med deltagere fra hele landet. Med spændende oplæg fra foredragsholdere, der har noget på hjerte. Med inspirerende og lærerige workshops og med en designarena, hvor vi selv bliver udfordrede. For slet ikke at tale om, at vi ’plejer’ at sparre og hygge os sammen med kolleger fra andre egne, der står i andre faglige udfordringer end dem jeg selv kender fra min skole.

Vi ’plejer’ at mødes mere lokalt i de forskellige lokalforeninger. Også her er aktiviteten sat på pause indtil ’plejer’ vender tilbage i en eller anden form.

Vores fags kerneområde er at fremstille produkter ud fra idéer. Disse idéer kan være med afsæt i behov for løsning af konkrete udfordring. Det kan være ud fra behov for at foretage sig noget meningsfyldt. I denne ikke-’plejer’ tid, hvor vi er hver for sig, er det netop glæden ved at lave noget med hænderne, som kan bidrage til at jage de mange tanker om hvad der sker og hvad der kommer til at ske, lidt på afstand. Gennem hænder, der arbejder med materialer, oplever jeg meningsfuld selvforglemmelse. Jeg får ladet batterierne op igen, bliver rustet til at forholde mig til de mange nye informationer, som strømmer mig i møde, når jeg tænder for TV, radio og lignende.

Så lad os bruge denne ikke-’plejer’ tid til at forkæle os hver især med håndens arbejde til lise for tanker og sjæl.

Et tiltag, der er på vej, er indførelsen af vores fag i 3. kl. fra august 2020. Her udsender foreningen  inspirationsmateriale, så de kommende 3. kl. til næste skoleår kan få den allerbedste start i vores spændende fag; håndværk og design. Materialet er samlet i et temanummer som udsendes sammen med H&D nr 2, og det udkommer i juni måned.

Irene Egeskov Andersen

Formand


Bestyrelsen

Redaktionen af Håndværk&Design

De nedsatte udvalg

Bestyrelserne i de lokale foreninger

Vi arbejder alle for at

  • Fremme fagets status i skolen, støtte op om kollegernes muligheder for at lykkes bedst muligt med arbejdet ude i værkstederne.
  • Fagbladet Håndværk&Design 4 gange årligt
  • Fortælle politikere og embedsværket om vores synspunkter og udfordringer hver gang lejlighed byder sig
  • Formidle viden om læreruddannelse, efter- og videreuddannelse i vores fagområde.
  • Deltager i skrivegrupper for nye mål
  • Søger indflydelse i spørgsmål om sikkerhed, arbejdsmiljø- og lokalespørgsmål
  • Tilbyder dig en bred vifte af opdateringskurser,  sociale aktiviteter og konferencer

Fundamentet for dette arbejde er vores mange medlemmer. Tak for at du støtter op om vores arbejde !!