Fyn

Den faglige forening HÅNDVÆRK & DESIGN  – Lokalforeningen FYN

 

Drejekursus på Fyn. 30-31 August 2019

Fredag d. 30 august til lørdag d. 31 august, afholder vi Drejekursus på Seden Skole. Instruktør på kurset er Bent Illum.

Vi vil dreje i træ fra skov og have. Med fokus på personlige færdigheder og brug af trædrejning i undervisningen i håndværk og design 6.kl + valgfag.

Vi starter fredag kl.16 og lukker værkstedet fredag kl. ca.21.30.  Vi starter igen lørdag kl.8.00 med kaffe og rundstykker og slutter lørdag kl. ca.15.

Der vil være forplejning.

Betaling af kursusafgift sker til H&D FYN´s kasser Mette Kristensen, inden kursus start, til konto 2470 4395442576

Det koster:

Kr: 900 for ikke medlemmer af foreningen
Kr. 600 for medlemmer af foreningen
Kr. 250 for studerende med medlemskab af foreningen.
Prisen indeholder materialeudgifter og forplejning.

Tilmelding sker på formularen herunder og senest fredag d.23 august.
Er du endnu ikke medlem af foreningen? så læs mere her

Har du spørgsmål angående kurset kan du kontakte Torben Grøn på mail torbengroen@me.com

Kursets adresse er:
Seden Skole Bullerupvej 30
5240 Odense NØ

Med venlig hilsen
Hånværk & Design Fyn

Tilmelding til kursus

 


Bestyrelsen

Formand Torben Grøn Tlf: 3031 0008 torbengroen@me.com
Kasserer Mette Kristensen mettek1980@gmail.com
Kirsten Capplen moseby27@hotmail.com
Gitte Vind Sørensen gitte.soerensen@skolekom.dk
Jesper Ottosen jesper.ottosen5@skolekom.dk
Suppleant Karsten Almlund karsten.almlund@gmail.com
Suppleant Gudmund S. Pedersen gudmund.s.pedersen@gmail.com

 


Vedtægter

1

Den faglige forening Håndværk & Design, Region Fyn er en lokal forening under Den faglige forening Håndværk & Design der gennem faglige og sociale aktiviteter varetager medlemmernes interesser i lokalområdet. Foreningens formål er at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed. Medlemskredsen er alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design

2

Lokalforeningens drift baseres på kontingentmidler stillet til rådighed af hovedforeningen.

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. brev eller i fagbladet. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 til rådighed for medlem valgt af og blandt studerende på regionens læreruddannelser. Valgperioden 2 år. De lærerstuderendes repræsentant er på valg hvert år.

Ved stiftende generalforsamling vælges i alt 5 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en revisor + 2 suppleanter. Begge er på valg hvert år.

Såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, afholdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, næstformand og kasserer. Ved konstituering efter stiftende generalforsamling beslutter bestyrelsen hvilke 3 medlemmer der er valgt for 1 år og hvilke der er valgt for 2 år.

5

Regnskabsåret følger kalenderåret, og det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Tegningsregler, som også er hovedforeningens tegningsregler.

Bestyrelsen er bemyndiget til

  1. At udpege kasserer samt stedfortræder til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
  2. At meddele prokura. *)
  3. Alle transaktioner foregår via pengeinstitut.
  4. Foreningen kan ikke optage lån.
  5. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan ikke placeres i aktier, obligationer eller andre investeringer hvor der er risiko for tab.

Hæftelse og ansvar

  1. Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne.
  2. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne.
  3. Foreningens medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlemmer hæfter alene for deres forfaldne kontingent

6

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning tilbageføres aktiverne til hovedforeningen eller generalforsamlingen kan beslutte at anvende midlerne på anden måde i overensstemmelse med foreningens formål

7

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling, med vedtægtsændringer på dagsordenen, med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, torsdag d. 30-03-2017 på Sanderum Skolen i Odense.

*) Bestyrelsen kan ved indføjelse af en sådan bestemmelse give fuldmagt til én, som derved kan handle på vegne af foreningen i forhold, der har med den almindelige drift at gøre. Derved kan én person varetage en del af opgaverne alene – det kunne f.eks. være formanden eller kassereren