2023 formandens beretning

Formandens skriftlige beretning forud for generalforsamlingen d. 22. april 2023

Tilbageblikket på det forgange års aktiviteter er heldigvis lysere end sidste år. Der er ved at komme gang i aktiviteterne igen efter cononaens nedlukninger og deraf følgende aflysninger.

Konference 2022

De sidste restriktioner ophørte få dage før vi afviklede konferencen 2022. Konferencen blev flyttet til start februar, hvor den før pandemien havde været afviklet sidst i april. Også stedet blev et andet. Vi har tidligere afviklet konferencen på Efterskolen i Skjern og haft et godt samarbejde med dem. Fantastiske værksteder og god forplejning.

Efter indførelsen af valgfagsprøver efter 8. kl., var ultimo april ikke længere et hensigtsmæssigt tidspunkt for konference. Vi vurderede, arbejdet med prøveafvikling ville have højere prioritet end konferencedeltagelse.

Vi ønskede også i bestyrelsen at signalere, at konferencedeltagelse er en gevinst for en skole, så derfor måtte det godt ”koste” to arbejdsdage. Skolelederne investerer jo i deres personale, ved at sende dem på kursus. Disse to faktorer gjorde, at Efterskolen i Skjern desværre ikke længere var en mulighed til konferenceafvikling.

I stedet faldt valget på Vingsted. Et konferencecenter, som har været benyttet til lignende arrangementer for år tilbage. Og i samarbejde med Vingsted Mølle, som er basen for Vingsted Jernalder. Et undervisningstilbud om jernalder under Vejle Museerne. Møllen har lokaler, der var egnede til vore workshopsaktiviteter.

Det førte til, at fokus blev lagt på den materielle kultur. I dette tilfælde et historisk tilbageblik og med mulighed for inspiration fra tidligere kulturer; jernalderen. Konferencen fik titlen: Fra Tollundmandens håndværk til nutidens design. Arbejdet i de forskellige workshops tolkede på fineste vis denne overskrift. Konferencen blev indledt med et foredrag af Kjeld Fredens, som gjorde os klogere på, hvordan læring gennem brug af kroppen er afgørende. Netop den måde mennesket gennem alle tider har lært gennem opvæksten, ved at gøre som de voksne og derved lære de nødvendige håndværk. Konferencen havde ca. 50 deltagere, hvilket set i coronaens skygge, var tilfredsstillende.

Lokalforeningernes aktiviteter

Der er ved at være kommet gang i lokalforeningernes aktiviteter igen. Det er glædeligt. De tre større stævner, der har været arrangeret er gennemført. Jeg havde mulighed for at deltage i de to, og det var som vanligt en god oplevelse. Veltilrettelagte og motiverede kursister. Udbyttet af et stævne er meget mere end selve det faglige workshopsindhold. Herfra skal lyde en stor tak til arrangørerne. Det er et stort arbejde, der udføres med at arrangere og afvikle.

Også de mindre kurser på nogle timer en eftermiddag, er ved at komme i gang igen. Sidder du med et forslag til et kursusemne, så tag endelig fat i din lokalforening. De vil gerne have kursusønsker fra jer undervisere i faget. Måske ser du et kursus i den anden ende af landet, som for dig ikke er realistisk at deltage i. Så kan lokalforeningen gentage kurset i eget lokalområde.

Valgfagets prøve

Vi har stadig ikke afviklet prøven efter 8. klasse i den store målestok. Nogle nåede lige at afvikle inden julenedlukningen i dec. 2021. Sommerprøven blev igen aflyst. Det var også den eneste fornuftige beslutning, da disse elever har haft meget lidt undervisning i deres valgfag i værkstederne.

Som i alle skolens fag forestår der også i håndværk og design et stort arbejde med at reparere efter nedlukningsperioderne, hvor især værksteder har været lukkede. De praktiske fag blev hårdere ramt. Vi modtager nu elever på valgholdene, som mangler undervisningstimer, og dermed praktisk kunnen, fra den obligatoriske håndværk og designundervisning. De skal til prøve efter 8. kl. på de nuværende beskrevne betingelser.

I foreningens kursusregi, afviklede vi valgfagsprøvekurser som dagskurser, på arbejdsdage, spredt over hele landet. De fleste opslåede kurser blev gennemført, så vi er lykkedes med at forberede mange af vore håndværk og designkolleger til at føre deres elever til prøve, samt til at være hinandens censorer. De fleste af os har stadig til gode at prøve det i praksis. Meldigerne fra de få, som har prøvet at have 8. kl. til prøve, er positive. Det er en god prøveform vores fag har.

Kursusrækken har også givet foreningen erfaringer med at afvikle samme kursusindhold, som gentages forskellige steder geografisk.

Læreruddannelsen

Den nye læreruddannelseslov er vedtaget og bekendtgørelsen dertil er ved at blive udarbejdet.

Fra foreningens side sendte vi en skrivelse til den nedsatte skrivegruppe for håndværk og design, for at gøre opmærksom på elementer, vi ser som væsentlige, for at vore kommende håndværk og designkolleger er godt rustede til at træde ind til undervisning i skolernes værksteder. Når jeg taler med læreruddannere, og hører om/ser deres lokaler, må jeg desværre sige, at jeg ikke bliver voldsomt imponeret. Det burde være sådan, at uddannelsesstederne er førende med optimale og inspirerende værkstedsindretninger og relevante redskaber og maskiner. Hvordan skal vore kommende kolleger kunne argumentere for, at skolernes værksteder skal være indbydende med plads til stationære maskiner samt plads til løbende udstillinger af inspiration og elevarbejder, når de ikke har mødt dette under deres uddannelse? Jeg er godt klar over, at der er forskel fra de forskellige uddannelsessteder rundt om i landet.

En anden faktor for vore kommende kolleger er det timetal, de har til undervisningsfaget håndværk og design. Det havde vi gerne set hævet. Praktikken er styrket i den nye læreruddannelse. Den chanche må vi benytte os af, når vi får studerende i praktik. Her får vi forhåbentlig en god mulighed for at bidrage til og understøtte deres uddannelse.

I Den faglige forening Håndværk og Design har vi nedsat nogle udvalg. En af disse er et efter- videreuddannelsesudvalg. I dette udvalg har vi arbejdet med et forslag til at forbedre uddannelsen: ”Håndværk, design og innovation, PD”. Vi foreslog, der obligatorisk skulle indgå et vejledermodul og sendte forslaget til de to relevante ministerier, skoleledernes forening, KL og DLF. Vi modtog to mails retur, om at de havde modtaget vores skrivelse. Siden har vi intet hørt. Tanken var, at uddannelsen kunne føre til ansættelse som konsulent i kommunerne inden for vores fag.

Bestyrelsen

På generalforsamlingen sidste år i maj, fik vi indvalgt Katrine Diduch fra Skælskør til bestyrelsen. Desværre opstod der uforudsete udfordringer for Katrine, så hun måtte trække sig. Suppleanten trådte ind i bestyrelsen på hende plads. Tak til Katrine for den tid, du nåede at være med.

Bestyrelsen er skævt geografisk repræsenteret. Vi vil gerne have bestyrelsesmedlemmer fra både øst og vest. Opstilling til bestyrelsesvalg foregår gennem lokalforeningen, jf. vedtægterne. Se også indkaldelse til generalforsamlingen i Jelling andetsteds i dette blad.

Bestyrelsen har holdt to fysiske møder. Indimellem har vi holdt onlinemøder. Denne balance i mødeaktiviteten er god. På de fysiske møder er der tid til at komme mere i dybden samt være sociale, og onlinemøderne bruges til løbende behandlinger og beslutninger. Denne mødestruktur vil vi fortsætte med. Det sparer også på mødeudgifterne.

Sidste år i marts deltog foreningen med en stand på LærFest 2022 i Bellacentret i København. Det var en mulighed for at vise, hvem vi er som forening.

Som formand har jeg i foråret 2022 deltaget i to rundbordsarrangementer, som undervisningsministeriet stod bag. Emnet var, hvordan der kan komme mere praktisk arbejde ind i skolen, så den bliver mindre teoretisk. Spændende at følge det videre arbejde, nu der er en anden på ministerposten.

Tak

Tak til medlemmerne for jeres engagement. Uden jer – ingen forening. Det er dejligt at møde jer på kurser og få indblik i jeres hverdag og udfordringer.

Tak til lokalforeningernes bestyrelser for jeres engagement og vedholdenhed, også selvom et kursus ikke gennemføres p.g.a. for få tilmeldte, så prøver I igen med et andet kursus.

Tak til bestyrelsens nedsatte udvalg for at løse de opgaver I får overladt.

Tak til mine medbestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

Ses vi til generalforsamlingen i Jelling d. 22. april?

Irene Egeskov Andersen