2022 Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning forud for generalforsamlingen d. 21. maj 2022.

Det føles som en gentagelse af sidste års beretning. Meget har ikke kunnet lade sig gøre pga. coronaens hærgen.

 

I bestyrelsen havde vi optimistisk planlagt med konference i april 2021. Vi havde fundet foredragsholder og instruktører. Vi havde også modtaget nogle tilmeldinger, men så spændte coronarestriktioner ben for at gennemføre. Så aflysning for andet år i træk. Foredragsholderen til konferencen, Rasmus Bækkes Fex, hyrede vi så i stedet til et totimers foredrag i september på Fyn. Det var spændende at få indblik i en designers arbejdsmåde; hvordan han kom fra idé/opgave til det færdige produkt, samt hvor mange omveje og benspænd, der kunne være undervejs. Benspænd han gav sig selv.

 

Generalforsamlingen for 2021, som skulle have været afholdt i april, måtte også aflyses. Den blev lagt i forlængelse af foredraget i september. Arrangementet blev lagt på Fyn.

 

Mange kursusaktiviteter har ej heller kunnet gennemføres. Heldigvis er nogle dog lykkedes. Bl.a. de regionale stævner i Østjylland, Sjælland samt Syd- og Sønderjylland. Alle steder med god stemning og masser af muligheder for kollegial erfaringsudveksling. Det giver noget, at have to dage til at nørde med et håndværksområde, samt snakken med kolleger hen over de arbejdende hænder.

 

Prøven i valgfaget efter 8. kl.

I 2020 blev prøven aflyst. Det samme gentog sig i 2021. Begge gange som følge af aflyst undervisning i coronaens skygge. Elevernes standpunktskarakter ved årets afslutning blev ophøjet til prøvekarakter; den karakter, der påførtes prøvebeviset.

Nogle få lærere og elever har haft mulighed for at gå til prøve. Det gælder nogle af de skoler, der afslutter 8. kl. valgfag i forbindelse med december/januar prøvetermin. Meldinger derfra lyder, at det er en god prøveform.

I indeværende skoleår er prøven i valgfaget håndværk og design til maj/juni prøvetermin atter engang aflyst grundet for mange aflyste lektioner i nødundervisningsperioden. Så for tredje gang er det en standpunktskarakter, der viser elevernes opnåede niveau i valgfaget, som fremgår af prøvebeviset.

Udmeldingen fra BUVM i foråret vedr. sommerprøverne på 8. og 9. årgang har været, at undlade at lave prøvespørgsmål i områder af faget, hvor eleverne har været nødundervist/fjernundervist. Til en valgfagsprøve i faget håndværk og design, ville det ikke være en mulighed at fjerne nogle områder af stoffet i forbindelse med fagbeskrivelsen forud for prøven. Alle fagets dele hænger uløseligt sammen, og da der til et prøvehold skal formuleres ét prøveoplæg til hele holdet, er der ikke reduktionsmuligheder til prøven. Det kan synes ærgerligt, at prøven atter er aflyst, men sådan blev det.

 

Valgfagsprøvekursus

I bestyrelsen valgte vi at satse på valgfagsprøven i form af et kursus. Samtidig har vi afprøvet en kursusidé, hvor samme kursusindhold kan afvikles på flere forskellige lokaliteter på forskellige tidspunkter med samme instruktører. Vi nedsatte et udvalg bestående af interesserede instruktører til dette valgfagsprøvekursus. Dette udvalg har udarbejdet strukturen i kursusdagen samt kursets indhold. Tyngden i kurset er afklaring af regler i forbindelse med prøven, hvordan det praktiske arbejde med prøven kan gribes an, hvordan lærerne bedst støtter eleverne under prøvens forskellige faser samt idéer til formulering af et prøveoplæg til eleverne.

Selvom prøven nu er aflyst, har kurset bestemt været berettiget. Deltagerne har fået erfaringer, der kan bruges i den daglige valgfagsundervisning i håndværk og design. Der har været afviklet 10 kursusgange med dette indhold, spredt over landet, med ca. 30 kursister pr. gang. Det må betegnes som en succes. Stor tak til de gennemgående instruktører på kurset.

 

 

Læreruddannelsen

Foreningen har forsøgt gennem DLF at påvirke den kommende revision af læreruddannelsen, ved at påpege, at vores fag er øget i omfang efter det nu påbegyndes i 3. kl. og afsluttes med en valgfagsprøve. Kravet til underviserens håndværkskunnen, differentieringsmuligheder samt didaktiske formåen, er således blevet større. Vi har således ønsket, at faget må øge sit omfang i uddannelsen.

 

Bestyrelsen

På generalforsamlingen i 2021 sagde vi farvel til foreningens mangeårige kasserer, Henning Birk Andersen, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev Rune Johansen valgt ind. Bestyrelsens konstituering fremgår af bladet samt af hjemmesiden.

Også i dette år har mange af vores møder været onlinemøder. Det gør noget ved et møde, at deltagerne kun kan ses på skærm. Dog vil jeg sige, at vi er blevet bedre til det, efterhånden som vi er blevet mere erfarne. Noget, der mangler ved onlinemøder, er spontaniteten, samt den sociale dimension af at mødes med andre mennesker. Mit håb er, at den kommende periode må byde på mulighed for lidt flere fysiske møder.

 

Tak

Der skal her lyde en stor tak til alle jer medlemmer, som er fundamentet for vores forening. Uden jer – ingen forening. Jeres reklame for foreningens arrangementer, når I f. eks. får kollegaen med på kursus, har stor betydning.

Tak til vore udvalg, som gør et godt arbejde med hver jeres område. Tak til lokalforeningerne, for at være foreningen i nærområdet. Tak til redaktionen for vores blad, som er ansigtet udadtil sammen med hjemmesiden. Tak til webmaster for hurtig ekspedition af opgaverne.

Sidst, men ikke mindst, tak til bestyrelsen og suppleanterne for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

 

Ses vi til generalforsamlingen i Århus d. 21. maj?

 

Irene Egeskov Andersen