2019 Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Den Faglige Forening Håndværk og Design, 27. april 2019, DHE, Skjern

 1. Valg af dirigent

Jørn Thomsen blev valgt.

 

 1. Vedtagelse af forretningsorden

Forretningsorden vedtaget.

 

 1. Formandens beretning

Den mundtlige beretning supplerer den skriftlige.

 • Bemærkning fra PR-udvalget om bladets forsidelayout (ændret fra udvalgets forslag til det endelige udseende).
 • Bestyrelsen pålægges at udarbejde kommissorier til de udvalg, der ikke har det endnu. Medlemmer fra udvalgene skal indkaldes til bestyrelsesmøder, hvis forslag fra udvalgene skal behandles.

Beretningen er godkendt enstemmigt med 17 stemmer. Bilag ses under referatet.

 

 1. Regnskab

Regnskabet er godkendt.

Bilag ses under referatet.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

 1. Prioritering af indsatsområder
 • Bemærkning om, at efter-/videreuddannelse bør have ekstra høj prioritet
 • Bemærkning om, at bestyrelsen er mest kompetent til at prioritere
 1. Fastsættelse af lokalforeningers rådighedsbeløb – herunder orientering om kontingent

Ingen ændringer af tallene siden sidst.

Godkendt.

Bilag ses under referatet.

 

 1. Fastsættelse af vederlag/godtgørelser

Ingen ændringer af tallene siden sidst.

Godkendt.

Bilag ses under referatet.

 

 1. Budgetoversigt for indeværende år

Godkendt.

Bilag ses under referatet.

 

 1. Valg

Tre stemmetællere meldte sig.

På valg: Henning Andersen, Irene Egeskov Andersen, Wisti Pedersen – genopstiller – Valgt

Pia-Vera Mølgaard opstiller – Valgt

Hanni Eskildsen genopstiller ikke

Suppleanter:

 1. suppleant: Tine Friis Petersen
 2. suppleant: Birgit Pedersen
 1. Valg til kritisk revisor

Leif Rosenbech blev valgt

 

 1. Valg til revisorsuppleant

Birgit Birn blev valgt

 

 1. Valg af revisionsfirma

Kassereren foreslår fortsat samarbejde med Lene Mathiesen, Fuglebjerg, partner i Sønderup Revisorer.

Vedtaget.

 

Wisti holdt tale for Hanni på bestyrelsens og foreningens vegne + gavekort på heldagskursus til Kridthuset Ikast

Konstituering 2019:

Formand: Irene Egeskov Andersen

Næstformand: Wisti Pedersen

Kasserer: Henning Andersen

Sekretær: Rikke Ravn Weiergang

Formand for pæd. udvalg: Torben Grøn

Redaktionsudvalg: Karsten Bjerregaard, Pia Jean Martinussen, Rikke Ravn Weiergang, Poul Steen Rasmussen, Kent Bjørnholt

Medlemskontakt: Wisti Pedersen

Annoncer: Poul Steen Rasmussen

NST: Irene Egeskov Andersen

GR 2: Irene Egeskov Andersen

Kursusudvalg: Torben Grøn,

PR-udvalg: ?

Stedfortræder kasserer: Irene Egeskov Andersen

Fordeling af arbejdsopgaver tages op på førstkommende bestyrelsesmøde, når Pia-Vera også er med.