Du er her

Politisk dagsorden

 

 

9 marts 2018

DR1 TV-avisen - se indslag  (ca 6 min inde i udsendelsen)

Nu er der forår måske på vej for den praktiske dannelse i udskoling og for løsning for den lave søgning til erhvervsuddannelserne.

Vi ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning at undervisningsministeren nu har bedt forligspartierne om deres bud på hvordan en opgradering af de praktiske fag i udskolingen kan se ud.

De praktisk-musiske foreninger kan kun støtte op om, at styrke den praktiske dannelse i folkeskolen og primært i udskoling hvor langsom er blevet udvandet til et praktisk nulpunkt. At gøre praktisk fag obligatoriske i udskolingen og sidestille dem som prøvefag med de boglige fag, kan kun øge den almene dannelse, glæden ved den manuelle læring og give håndværksfag et længeventet statusløft både hos elever og forældre, så også søgningen til erhvervsskolerne igen kan komme stige. Derfor ses forslag om obligatoriske prøvegående valgfag i udskolingen, absolut som et godt skridt i den rigtige retning.

Merete Risager udtaler, at der er mange veje, der fører til Rom i denne udfordring. Det er klart, at hvis det er det primære mål at øge søgningen erhvervsskolerne, så er et prøvegående obligatorisk håndværk og designfag i udskolingen en naturlig vej til målet, nu da eleverne også skal vuderes på deres praktiske formåen i UPV –undervisnings paratheds vurdering. Her er den faglige forening H&D naturligvis med hele rejsen til Rom.

Indtil da glædes vi ved ministerens udtalelse; Det der ligger helt fast, er, at vi skal have en bedre repræsentation af håndværksfagene i udskolingen.

De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen og ligestilles med de boglige 
 
Regeringen har som målsætning, at mindst 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020 - og 30 pct. i 2025. 
 
Kigger man på det samlede timetal for de praktiske fag i et barns skoleliv anno 2014, så udgør de praktiske fag kun 14 pct., (se bilag) og ingen obligatoriske prøver i fagene.
Hvordan kan det lykkes at ændre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvis man som elev i hele sit skoleforløb fra 1. - 9. klasse, har kunnet konstatere, at der ingen status er i praktiske evner?  Signalværdien er ikke til at komme uden om.  
 
De fire faglige foreninger for henholdsvis Håndværk og Design(HD), Madkundskab, Musik og Billedkunst stiller derfor følgende forslag:

27.november deltog den faglige forening for Håndværk og Design og Danmarks Billedkunstlærerforening i Ungdomsuddannelsernes årlige Topmøde. Mødet omhandlede: Hvad er vigtigt, når de unge vælger uddannelse, og hvad er egentligt vigtigt for unge i deres hverdag? Hvad kan vi lære af Finland, hvor næsten ½ delen af de unge aktivt vælger en erhvervsuddannelse? Og hvordan ser det egentlig ud med de praktiske fag i folkeskolen?

Efter workshop blev topmødet afsluttet med Politisk test og debat med Undervisningsminister Merete Riisager, Mattias Tesfaye(S) og Jacob Mark(SF)

Det, de blandt andet gik hjem med, var flere timer til de praktiske fag i hele skoleforløbet, samt at det praktisk-musiske element skal gentænkes i de øvrige fag. Ligeledes gik de hjem med budskabet om obligatorisk prøve i de praktisk/musiske fag.

Politikerne er i gang med at diskutere og nytænke/justere udskolingen med henblik på at få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne. Vores oplevelse var, at politikerne også fik præciseret vigtigheden af at vægte teori og praksis ligeligt.

På begge møder synes vi, det lykkedes for os at gøre opmærksom på de praktiske fags vilkår i folkeskolen før og nu, og vi  benyttede  naturligvis lejligheden til at fortælle om de faglige foreninger og delte blade ud.

Den 23.november inviterede Statens kunstfond til rundbordssamtale om rapporten ”Kunstneriske partnerskaber i Den Åbne Skole – forskningsdesign for børns og unges møde med kunst i skolen”.

Vedlagt invitationen var en undersøgelse af Huskunstnerordningen.

Et af budskaberne i forskningsrapporten var et ønske om et nemmere samarbejde med folkeskolen omkring kunst og kultur. Der var enighed om manglen på information om de muligheder, der er inden for Åben Skole. Vi havde gode rundbordssamtaler om, hvordan man kommer ud over rampen. Desværre var folkeskolen kun repræsenteret ved 5 deltagere, en skoleleder og de fire faglige foreninger for drama, håndværk og design, musik og billedkunst.

 

v/ Hanni Eskildsen, den faglige forening for Håndværk og Design