Du er her

aftalen om styrket praksisfaglighed

Aftalen om styrket praksisfaglighed i Folkeskolen modtager Den faglige forening Håndværk & design med stor glæde. Meget af aftalens indhold, har de faglige foreninger anbefalet og påpeget de sidste 10 år generelt. Derfor skal der lyde et stort cadeau til Ministeren og forligskredsen for aftalen, for denne første fase, i forhold til at understøtte større praksisfaglighed i udskolingen frem mod, at flere unge vil søge de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er den helt rigtige beslutning, at styrke alle de 4 klassiske praktisk-musiske fag med et obligatorisk to-årigt valgfag på 7.-8. klasse og dermed gøre H&D obligatorisk for alle skoler at udbyde fra skoleåret 2019-20 som valgfag, samt mulighed for prøve. Det er også det helt rigtige, at styrke praksisfagligheden i 9. klasses obligatoriske projektopgave, og med det samme, at opstarte et udviklingsprojekt om praksisfaglighed i skolen, som foreningen aktivt gerne vil støtte - og samarbejde om, især i et samarbejde mellem grundskolen og erhvervsskolerne og andre naturlige parter.

I en kommende 2. fase, kan der kun appelleres til, at det politiske forslag om at give skolerne flere værksteder og mere moderne faglokaler kan blive effektueret, og forslaget om at gøre H&D-faget til et obligatorisk prøvefag for alle udskolingselever, kan blive vedtaget så den praktiske dimension i folkeskolen reelt vil blive sidestillet med den teoretiske, og dermed være med til at ændre samfundets syn på erhvervsuddannelserne og den lave status erhvervsuddannelserne generelt har.

Foreningen kan kun opfordre til, at der med det samme, også bliver sat fokus på undervisningsfaget H&D i læreruddannelsen samt efter-videreuddannelsen, så hele fødekæden til H&D-faget og de øvrige pm-fag kan blive genetableret med tilstrækkeligt kvalificerede undervisere til både til mellemtrinnet og de fagligt højt krævende valgfag i udskoling.

 Derfor anbefaler foreningen, at dit ministerium støtter op med:

  • En justering af læreruddannelsens H&D-undervisningsfag med
    • Øget optag af studerende til undervisningsfaget H&D, så vi når op på samme niveau som på de tidligere linjefag håndarbejde og sløjd, samt øget timetal tilpasset de nye beslutninger – eller nyt undervisningsfag til H&D-valgfagsundervisningen.
    • Tilførsel af ressourcer til genindførsel af det obligatoriske maskinsikkerhedskursus samt § 17 miljøsikkerhedskursus.
    • En finansieret samarbejdsmodel mellem læreruddannelserne, erhvervsskolerne og forskningsinstitutionerne.
  • En screening og finansieret opdatering af hele efter- og videreuddannelsen samt forskningen inden for hele H&D-området.

Chancen, for at det obligatorisk valgfag H&D i udskolingen kommer succesfuldt fra start, er afhængig af ovennævnte punkter, ellers kommer folkeskolen  på sigt til at mangle kvalificerede H&D undervisere.

Den faglige forening Håndværk og Design lykønsker aftalen og støtter gerne aktivt implementeringen.

Med venlig hilsen

Hanni Eskildsen - Formand

hanni.eskildsen@skolekom.dk - tlf: 23 64 78 47

Wisti W. Pedersen - Næstformand

wp@foraeldreskolen.dk - tlf: 23 67 70 00