Du er her

Fyn

Den faglige forening Håndværk og Design

Fyn

 

 

Trædrejekursus på Fyn.

Fredag d. 22 februar kl. 16 - 21.30

Lørdag d. 23 februar, kl. 8.00 - 15

Sted: Seden Skole. Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ

 

Instruktør på kurset er Bent Illum.

Vi vil dreje i træ fra skov og have. Med fokus på personlige færdigheder og brug af trædrejning i undervisningen i håndværk og design.

Der er forplejning undervejs incl. kaffe og rundstykker lørdag morgen kl. 8

Deltagerpris.

Medlemmer af Håndværk&Design : kr: 350 incl materialer og forplejning

Medlemmer H/D studerende : kr: 150 incl materialer og forplejning

Ikke medlemmer: kr: 500 incl materialer og forplejning.

Har du spørgsmål angående kurset kan du kontakte Torben Grøn på mail torbengroen@me.com

Tilmelding på formular her


 

Tirsdag d.26-03-2019

Generalforsamling

Tirsdag d.26-03-2019 indkaldes der til generalforsamling i den faglige forening Håndværk & Design Fyn,

på Holluf Pile Skole, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense SØ.

 

Vi starter kl. 16.30 med oplæg og debat af tidligere læringskonsulent i H&D Heidi Bruus, om obligatorisk valgfag i udskolingen i håndværk og design.

Kl.18.35 afholder vi generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.

Opstillingsberettigede og stemmeberettigede på generalforsamling, er alle, der er medlem af den Faglige forening Håndværk og Design.

Efter generalforsamlingen er der spisning. Af hensyn til arrangementets afvikling og bespisning er tilmelding nødvendig.

Tilmeldingsformular

Med venlig hilsen Torben Grøn

torbengroen@me.com


 

 

 

Vi inviterer til læderkursus

Læder er et spændende materiale, det kan indgå sammen med mange andre af de materialer vi arbejder med i Håndværk & Design. Læder har sine egne teknikker og muligheder, dem vil vi udforske og arbejde med i forhold til et lille H&D forløb.

Instruktør er Gudmund Sædholm

 

Sted: H&D lokalet (Sløjd) på Dalumskolen Demantsvej 30, 5260 Odense S

Tid: onsdag. 3. april 2019 kl. 16.00 - 20.00

Forplejning: Der er kaffe, te + småkager ved ankomst og et stykke brød senere.

 

Deltagerpris.

Medlemmer af Håndværk&Design : kr: 250 incl materialer og forplejning

Medlemmer H/D studerende : kr: 150 incl materialer og forplejning

Ikke medlemmer: kr: 500 incl materialer og forplejning.

Tilmelding på formular her

   

 


Bestyrelsen

 

Formand Torben Grøn Tlf: 3031 0008 torbengroen@me.com
Kasserer Mette Kristensen mettek1980@gmail.com
  Kirsten Capplen moseby27@hotmail.com
  Gitte Vind Sørensen gitte.soerensen@skolekom.dk
  Jesper Ottosen jesper.ottosen5@skolekom.dk
Suppleant Karsten Almlund karsten.almlund@gmail.com
Suppleant Gudmund S. Pedersen gudmund.s.pedersen@gmail.com

 

Vedtægter for Den faglige forening Håndværk og Design Fyn

1

Den faglige forening Håndværk & Design, Region Fyn er en lokal forening under Den faglige forening Håndværk & Design der gennem faglige og sociale aktiviteter varetager medlemmernes interesser i lokalområdet. Foreningens formål er at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed. Medlemskredsen er alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design

2

Lokalforeningens drift baseres på kontingentmidler stillet til rådighed af hovedforeningen.

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. brev eller i fagbladet. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 til rådighed for medlem valgt af og blandt studerende på regionens læreruddannelser. Valgperioden 2 år. De lærerstuderendes repræsentant er på valg hvert år.

Ved stiftende generalforsamling vælges i alt 5 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en revisor + 2 suppleanter. Begge er på valg hvert år.

Såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, afholdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, næstformand og kasserer. Ved konstituering efter stiftende generalforsamling beslutter bestyrelsen hvilke 3 medlemmer der er valgt for 1 år og hvilke der er valgt for 2 år.

5

Regnskabsåret følger kalenderåret, og det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Tegningsregler, som også er hovedforeningens tegningsregler.

Bestyrelsen er bemyndiget til

  1. At udpege kasserer samt stedfortræder til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
  2. At meddele prokura. *)
  3. Alle transaktioner foregår via pengeinstitut.
  4. Foreningen kan ikke optage lån.
  5. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan ikke placeres i aktier, obligationer eller andre investeringer hvor der er risiko for tab.

Hæftelse og ansvar

  1. Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne.
  2. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne.
  3. Foreningens medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlemmer hæfter alene for deres forfaldne kontingent

6

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning tilbageføres aktiverne til hovedforeningen eller generalforsamlingen kan beslutte at anvende midlerne på anden måde i overensstemmelse med foreningens formål

7

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling, med vedtægtsændringer på dagsordenen, med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, torsdag d. 30-03-2017 på Sanderum Skolen i Odense.

*) Bestyrelsen kan ved indføjelse af en sådan bestemmelse give fuldmagt til én, som derved kan handle på vegne af foreningen i forhold, der har med den almindelige drift at gøre. Derved kan én person varetage en del af opgaverne alene – det kunne f.eks. være formanden eller kassereren